Har Henrik Jordahl hittat i Mats Alvessons bok Tomhetens Triumf (vars engelska översättning "The Triumph of Emptiness: Consumption, Higher Education and Work Organization") han recenserar i Ekonomisk Debatt
På ett av de få ställen där Alvesson stödjer sig mot systematisk empiri blir det fel. Ett av bokens bärande argument är att högre inkomster och mer konsumtion inte leder till ökad tillfredsställelse och lycka. Det framställs som att litteraturen är helt samstämmig om detta; någon motsatt evidens sägs inte existera. Det är bara det att den starkaste studien på området, som inte citeras, visar att människor är mer tillfredsställda med sina liv i länder med högre inkomster, att sambandet mellan tillfredsställelse och inkomst även gäller inom de flesta länder och dessutom följer konjunkturcykeln i USA (Stevenson och Wolfers 2008).

Jag instämmer helt i att studien Jordahl refererar sannolikt är den bästa om BNP och subjektivt välbefinnande. Referensen:
Stevenson, B., and Wolfers, J. (2008). Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox. Brookings Papers on Economic Activity, 2008, 1-87. (pdf)
Ett av de mest informativa diagrammen:
Man bör dock notera att sambandet är log-linjärt, inte linjärt. Vi ser alltså fortfarande avtagande marginalnytta per krona. Författarna visar detta tydligt: