I ett nytt NBER-paper ("Zero-Sum Thinking and the Roots of U.S. Political Divides") undersöks uppkomsten och effekterna av nollsummetänkande, definierat som tron att en individs eller grupps vinst tenderar att komma på andras bekostnad. Studien bygger på en survey med ett representativt urval av 20,400 amerikanska invånare. Fyra olika frågor ställs för att fånga nollsummetänkandet:
Det visar sig dock att nollsummetänkande i en dimension korrelerar högt med dito i andra dimensioner (enda avvikelsen är att främlingsfientlighet också tycks spela roll när frågan rör etniska grupper).
Svaren fördelas som följer:

Den rent deskriptiva analysen är intressant. I USA är nollsummetänkande vanligare hos demokrater och i städer:

Intressant är även den u-formade associationen till inkomst och utbildning:

Personer med nollsummetänkande tenderar också att vara mer förtjusta i offentlig omfördelning, bekymra sig mer om rasism, vara mer positiva till affirmative action, men också vara mer främlingsfientliga. Nollsummetänkande skiljer sig inom USAs partier mer än det gör mellan dem. Demokrater som stödde Trump var i hög utsträckning nollsummetänkande demokrater,

Intressant nog verkar sambandet mellan nollsummetänkande och dessa politiska åsikter inte ändras särskilt mycket när det kontrolleras för var man står på den politiska skalan, utbildning eller andra faktorer. Genom att studera en snarlik fråga i World Values Survey visas att detta gäller även globalt:

Var kommer nollsummetänkandet från?

I papprets mest spekulativa del undersöks vad som förklarar nollsummetänkande, och hypotesen lanseras att hög ekonomisk tillväxt under uppväxten gör människor mindre benägna till nollsummetänkande. Tesen har visst empiriskt stöd:
Om det stämmer att ekonomisk tillväxt under uppväxten påverkar graden av nollsummetänkande, som i sin tur spelar roll för människors syn på omfördelningspolitik, invandringspolitik med mera, har det naturligtvis en rad intressanta implikationer... Men först ska det nog bankas lite till på dessa resulat för att kolla hur robusta de är!

Uppdatering: Niclas B skrev nyligen om relaterad forskning som tyder på att nollsummeattityden i allmänhet innebär lägre livstillfredsställelse både på lands- och individnivå.