Texten nedan är skriven som en nyhetsnotis om den senaste utgåvan av FNs Human Development Index. Jag beskriver vad index mäter, vad som lyfts fram i rapporten och har gjort en nyhetsvärdering ur svenskt perspektiv. Jämför gärna med rapporteringen i Radions P1, som ensidigt betonar ökade klyftor vilket resulterar i en obalanserad både av rapporten och av utvecklingen i världen, och dessutom ger en ganska vag bild av vad som faktiskt ingår i måttet.


FN släpper årligen statistik över förväntad livslängd, utbildning och inkomster i världens länder. Statistiken vägs samman till ett mått på mänsklig utveckling, det så kallade Human Development Index. Generellt sett ökar måttet och Syrien är det enda land i världen för vilket FN rapporterar en försämring jämfört med 1990. Skillnaderna i utvecklingstakt är dock stora. I årets rapport visas att ökningen av förväntad livslängd vid födseln har varit störst i de minst utvecklade länderna. Den förväntade återstående livslängden vid 70 års ålder har också ökat - men där är det de mest utvecklade länderna som haft den största förbättringen.

I rapporten studeras också tillgången till informations- och kommunikationsteknik. I utvecklade länder har invånarna nu i genomsnitt mer än ett mobilabonnemang per person och i dessa länder ökar även tillgången till bredband snabbast. Samtidigt har klyftorna när det gäller mobiltelefoni minskat, och efter en kraftig ökning den senaste tioårsperioden har nu en majoritet av invånarna också i de minst utvecklade länderna ett mobilabonnemang.

FNs index toppas av Norge, med Sverige på en åttonde plats. I rapporten nämns Sverige bland annat som exempel på att skattefinansierad allmän sjukvård inte är någon garant för att socioekonomiska skillnader i hälsa utjämnas. Svenskar med låg socioekonomisk status har nämligen betydligt högre risk att drabbas av hjärtinfarkt, lungcancer och diabetes typ 2.

För att bekämpa ojämlikheten måste sociala normer och institutioner förändras, vilket försvåras av att dessa i många fall är djupt historiskt rotade, enligt rapporten.
Läs hela rapporten här som pdf.