Följande idé torde vara lämplig för en masteruppsats i nationalekonomi. Beroende på ambitionsnivå kan den möjligen anpassas nedåt till en kandidat och nog också till ett första papper i en avhandling.
  • Approximera den svenska inkomstfördelningen med en funktion.
  • Simulera och beräkna en Ginikoefficient för olika scenarier rörande antalet nyanlända och deras arbetsmarknadsutfall.
  • Skapa sociala indifferenskurvor under antagandet att vi vill minimera Gini och maximera mottagandet.
  • Vad är effekten på Gini av de senaste årens mottagande under antagande att det i någon bemärkelsen går ungefär som det gått hittills på arbetsmarknaden för dem?
  • Hur ser en känslighetsanalys ut?
  • Finns det omständigheter under vilka ett ökat mottagande faktiskt kommer att minska ojämlikheten i Sverige?
  • I en avhandling kan man också försöka säga något om effekterna i allmän jämvikt, dvs efter att inhemska löner anpassat sig, mest för att se om det finns skäl att tro att de effekterna är särskilt stora (oavsett åt vilket håll de går).