Visar poster taggade kommuner:

Om no go-zoner och elsparkcyklar - en kommentar till artikel i Sydsvenskan

I somras (21 juli) hade Sydsvenskan en artikel (skriven av Dusan Marinkovic) med rubriken "Förbjudet att parkera elsparkcykel i utsatta områden". Ingressen inleddes
"Elsparkcykelföretagen klassar Rosengård, Holma och Kroksbäck som no go–zoner."
Nyheten är att vissa utsatta områden i Malmö hör till de områden som är GPS-låsta i elsparkcykelföretagens appar. GPS-låsning innebär att appen med vilken cykeln hyrs känner av var du befinner dig och automatiskt sänker hastighet eller omöjliggör parkering i vissa områden.

Ur artikeln:
Det företag som funnits längst i Malmö är Voi. Enligt news desk managern Tobias Persson vill företaget kunna erbjuda sin tjänst till alla. På frågan om varför deras tjänst inte är tillgänglig för människor i utsatta områden skriver han såhär:
"Vi har tidigare haft verksamhet i både Rosengård och Holma men beslutat att stänga ner på grund av incidenter som skett vid upprepade tillfällen i dessa områden. Vi har haft medarbetare och tredjeparts-leverantörer som har blivit hotade, vilket har lett oss till beslutet stänga ner tjänsten i dessa områden [...]

Några kommentarer:
1. Det företag som funnits längst i Malmö är Lime, inte Voi (vilket hävdas i artikeln). Detta kan verifieras med en enkel sökning:

2. När fenomenet elsparkcyklar var nytt slogs jag av att det gick utmärkt att parkera och cykla i Rosengård - bland annat för att jag sedan tidigare konstaterat att Malmö Stads eget hyrcykelsystem inte placerade ett enda cykelställ i Rosengård.

Jag dokumenterade detta genom att ta en skärmbild på var kommunens hyrcykelställ finns (den röda cirkeln visar Rosengård, där det är helt tomt):

...och jämförde denna med var det fanns Lime:
Båda bilderna ovan kom för övrigt med i min seriebok, som ett av flera exempel på att man inte självklart bör förvänta sig att det offentliga värnar resurssvaga grupper mer eller bättre än marknaden. Jag vidhåller den poängen: Nog är det mer anmärkningsvärt att kommunen betraktar Rosengård som en "no go-zon" än att privata företag efter hot och incidenter lämnar området? Till stadens försvar ska dock sägas att systemet efter fem år expanderades till bl a Rosengård.

3. Artikeln verkar tyvärr sakna förklarande ambitioner. Betrakta exempelvis följande passage:
En tänkande läsare kan här lätt misstänka de som "kaosar" möjligen inte först har registrerat sig i företagets app, och att lösningen att "banna deras konto" därför inte är så självklar som Selma och Faisa tycks tro. Varken de eller något av företagen får några följdfrågor, vilket gör att denna eventuella lösning blir hängande i luften.

4. Användandet av begreppet "no go-zon" när det gäller GPS-låsning av elsparkcyklar är helt orimlig. Sydsvenskan borde stå över denna typ av effektsökande journalistik.

Vanlig verksamhet i en svensk kommun

Genom att spela in ljud på en massa olika platser skulle Malmö Stad ta fram stadens ljudidentitet. Gullers grupp utförde uppdraget i tre faser till en total kostnad av 364 000 kronor. [SVT januari 2019]
Fast det blev 485 000. Och ljudfilerna används inte så mycket. [Expressen december 2020]
Men Malmös kommunikationsdirektör har nu fått ett nytt jobb på Gullers grupp. Varför han slutar på Malmö stad?
"saker mognar och faller ut på olika sätt. Jag har stött på Gullers på yrkets vägnar." säger han till Dagens Opinion i februari 2021.

Göteborg - Staden som blev en räknesnurra

Efter det stora inlägget om kommunala bolag hörde ingen mindre än Jan Jörnmark av sig och uppmärksammade mig på hans skrift Göteborg - berättelsen om staden som blev en räknesnurra. Här kan man bland mycket annat läsa följande:
Det som hände kring bolaget Lynx Promotions och upphandlingen av tjänster till Friidrotts-VM är faktiskt värt att uppmärksamma idag, trots att det snart gått 23 år. [...] Lynx hade skapats av privata entreprenörer för att sälja olika former av leksaker och promotion-artiklar i samband med VM i friidrott som avhölls i staden 1995. [...]. I ett obegripligt avtal tog det kommunala bolaget hela risken för ett samägt bolag, samtidigt som de privata entreprenörer som startat det också lyfte mycket höga löner i det kommunalt finansierade bolaget. Under 1996 kunde de kommunala förlusterna för VM-maskoten summeras till minst tio miljoner. Till det kom en hel serie lika märkliga upphandlingar av elektronik, videoväggar och mikrofoner till arenan. Priserna som hade betalats – med hjälp av en konsult som hade knytningar till det säljande bolaget – låg till och med över butikspriserna för motsvarande produkter. Stora internationella leverantörer som Panasonic valdes däremot bort.
Under 1996 och 1997 fick nu Framtiden [det kommunala bostadsbolaget] ta på sig både Lynx och Scandinaviums övriga dåliga affärer, vilket orsakade bostadsbolaget förluster i häradet 50 miljoner. Det som var uppenbart under de två åren var att förlustarrangemangen fortsatte, både därför att det blev allt dyrare att locka till sig arrangemang och därför att publikutfallet ständigt hamnade under prognoserna i samband med stortävlingarna.

Stora inlägget om kommunala bolag

Kommunala bolag har diskuterats länge. Nationalekonomer har pekat på potentiella problem m snedvriden konkurrens, statsvetare på dito rörande demokrati och ansvarsutkrävande, företagsekonomer på oklarheter i bolagsstyrningen. Ändå blir bolagen bara fler:
Det är svårt att peka ut någon enskild förklaring till ökningen. Bolagisering under tidigt 1990-tal var ofta ett första steg i en tänkt privatisering av kommunal verksamhet. Denna kom sedan av sig efter att många kommuner gick från blått till rött styre efter valet 94.

Det är också värt att påminna om sociologiprofessorn Hans L Zetterberg som redan år 2000 i DN drev tesen att bolagen användes för att kommunpolitiker ville ge partivänner ytterligare ekonomiska fördelar i form av styrelseposter.

Vad bör kommunpolitiker göra i bolagen? Det är faktiskt oklart, även på pappret. Å ena sidan finns en stark tradition av representativ demokrati, vilket talar för att de bör vara lojala med partiet/väljarna eller sitt omdöme (beroende på hur det politiska uppdraget tolkas). Å andra sidan säger aktiebolagslagen att styrelsen ska främja bolagets intressen.
I en ny artikel av mig och Gissur Erlingsson artikeln undersöks svar från 648 kommunpolitiker i 30 kommuner. Det råder delade meningar bland kommunpolitiker rörande om kommunens eller bolagets intressen är viktigast: (hybrider är svarande som sitter i både fullmäktige och i bolagsstyrelse)
Metod: Slumpmässigt stratifierat urval, enkätfråga:
Förutom spänningen mellan bolaget och kommunen undersöker vi hur stor roll det egna partiet spelar. Intressant nog är politiker som sitter i både en bolagsstyrelse och i fullmäktige är mer benägna att se sig som partirepresentanter:
Det kanske mest intressanta är att rödgröna politiker är mycket mer benägna än övriga att se sig som partirepresentanter (här är skillnaden mellan rödgröna och övriga statistiskt signifikant, övriga skillnader mer osäkra)
Spelar detta roll? Bortsett från att oklarheten om politikernas roll kan anses problematisk i sig, pekar vi i artikeln på en risk: När det saknas tydliga normer för hur man bör bete sig, ökar risken att man kan bete sig lite hursomhelst. I en tidigare studie visar vi att kommuner med många bolag, och där många dessutom sitter på dubbla stolar, snabbt får en komplicerad struktur som försvårar ansvarsutkrävande. Så här visualiseras exvis Göteborg:
Och i en ny studie, ännu work in progress, visar vi att invånare i kommuner med fler bolag inte är mer nöjda med kommunal service, men kommuner med många bolag har högre kommunalskatt och uppfattas ha högre korruption. Kausaliteten går här sannolikt åt båda hållen: bolagen kan bidra till problem, men problematiska kommuner kan vara mer benägna att skapa många bolag. Problemen tycks uppstå först i kommuner med mer än 10 bolag.

Policyrekommendationer? Pja, ett minimum torde vara att utreda och förtydliga vilken roll politiker i bolagsstyrelser ska ha och vems intressen de ska representera. Mer drastisk är tanken att vi slutar upp med denna hybrid mellan politik och marknad. Ska kommuner göra det, återför till förvaltningen. Ska kommunen inte göra det, privatisera. Fler tänkbara slutsatser mellan dessa extremer är såklart tänkbara.


Fler lästips:

The empirical results show that services provided by public corporations are no less costly than those provided by public agencies. In fact, the services offered by mixed corporations with government majorities tend to cost more than those provided by public agencies.

samt en artikel från Kanada om varför de startas:
the creation of public corporations is not associated with pressures on public finances or favored by right-wing governments. Our main finding is that the creation of public corporations is mainly associated with administrative capacity. Our results suggest that corporatization may be more a pragmatic exercise in state-building than an ideological or New Public Management (NPM)-driven project, but that its cost or complexity may make it more accessible to larger administrations.

Om riskerna med kommunal tillväxtpolitik och en viss typ av konsulter

I senaste Ekonomisk Debatt skriver jag och Gissur Erlingsson om riskerna med kommunal tillväxtpolitik. Vi konstaterar att åtgärder ofta motiveras med att de är tillväxtfrämjande, utan att det preciseras på vilket sätt: Är det produktivitet, totala inkomster, inkomster per capita eller något annat som ska fås att växa?
Vi konstaterar också att åtgärder som vidtas inom den lokala tillväxtpolitiken i olika kommuner kan vara komplementära (när åtgärder i en kommun underlättar även för andra kommuner) eller substitut (när kommunerna konkurrerar med varandra i ett nollsummespel).
Dessutom påpekar vi att en del så kallad platsmarknadsföring i kommunerna sker genom att kommunala bolag ägnar sig åt sponsring av exempelvis idrottslag, och det det är oklart både vad kommunerna gör och vad de får göra på det området.
Vi skrev även en Perspektiv-artikel i Dagens Samhälle, med rubriken
Kommunal marknadsföring blir lätt skatteslöseri
På denna artikel svarade "platsstrategen och Heart Directorn" Michael Nilsson:
I en marknadsekonomi är det knappast den enskilda kommunens uppgift att skapa samhällsekonomiska vinster för Sverige som helhet, och dessutom är det fel att framställa kommunala ambitioner som konkurrens om en ändlig resurs. Kanske beror det på att artikelförfattarna bara räknar befolkningens huvuden och inte ser till deras hjärtan. [...] Smarta kommuner inser att tillväxt inte bara handlar om att inspirera till inflyttning utan att också stävja utflyttning.
Han avslutar:
Som platsstrateg har jag bidragit till att skapa goda strategiska förutsättningar för kommunal tillväxt från Hudiksvall i norr till Malmö i söder. I Söderhamn vände vi en negativ befolkningstrend som pågått i 21 år. I Danmark fick jag en inbjudan att som ensam svensk delta i den nationella varumärkesprocessen, Branding Danmark (danskarna gillar konsulter som kan visa resultat).
Det är utmärkt om kommuner siktar på att ha korta handläggningstider, smarta trafiklösningar, kvalitet i välfärden och nolltolerans mot korruption. Däremot är det problematiskt om kommuner lägger mycket resurser på att slåss om en begränsad resurs, såsom uppmärksamhet på sociala medier, flyttströmmar eller utlokalisering av statliga verk. [...] Vad smarta kommuner faktiskt bör inse är att tillväxt ytterst är en fråga om produktivitet: att göra rätt saker på rätt sätt. Det främjas bland annat av faktorerna vi nämnde ovan, och konkurrens i dessa dimensioner är inte ett nollsummespel.
Nu till det riktigt intressanta: Jag har skrivit om detta tidigare (med ett fokus på kommunernas strävan efter befolkningstillväxt) och även då fått svar från samma person. Då skrev han:
Bergh förordar att kommuner ägnar sig åt SOVA, det vill säga Skola, Omsorg, Vård och Allmän skötsel. Själv ser jag mest fördelar med att kommuner skapar egen tillväxt
Denna syn på kommuner som fokuserar på kärnverksamheterna är problematisk, för att inte säga hånfull mot de kommuner som fokuserar på just vad de ska fokusera på: välfärd för kommuninvånarna.