I Forskning och Framsteg fanns nyligen artikel i vilken en stor poäng görs av att tilliten faller i Sverige. Det bygger vad jag kan se helt på det senaste värdet frånWorld Values Survey som visar att andelen svenskar som instämmer i påståendet ‘most people can be trusted’ minskat något jämfört med föregående våg.

Grafen i tidskriften ser ut så här:

Y-axeln är bruten, och de alternativa svaren bortttagna. Den som plockar fram data ur WVS själv får följande bild:

Visst man kan välja att se ett trendbrott här, men då bör man också ha sett en ökande trend innan senaste vågen blev tillgänglig. Få gjorde den tolkningen – med rätta med tanke på de problem som finns i dylika dataserier. Mot den bakgrunden är det mycket tveksamt om det skett ett trendbrott.

WVS är dock inte enda datakällan på tillit. Motsvarande data finns också iEuropean Values Survey. Inte heller här ser vi några tecken på nedgång: Sverige låg 1999 på 66% tillit, och 2008 på 71%. Senare data saknas. I tillitsforskningen brukar EVS och WVS slås samman, och i den resulterande tidsserien för Sverige finns således inte mycket som tyder på en fallande trend.

I Sverige mäts tillit också av SOM-institutet. Här ombeds människor svara på en skala 1-10 i hur stor utsträckning de litar på människor i allmänhet. Här är tidsserien 1996-2010 (ska leta efter nyare data): Data finns årligen 1996 till 2013, och bekräftar bilden att tillit är konstant över tid:

I 2012 års SOM-bok, I framtidens skugga, visas ett tecken på att tilliten kan komma att minska i framtiden, eftersom födda 1986 eller senare inte uppvisar stigande tillit med åldern på det sätt som 70-talister gör. Några stora skillnader rör det sig dock inte om, vilket framgår av figuren:

SOM mäter även förtroendet för en rad andra samhällsinstitutioner. Strikt sett är detta inte allmän tillit, men det specifika förtroendet för olika politiska institutioner är någorlunda näraliggande och intressant i sig själv:

Slutord: De vanliga förbehållen gäller såklart när dessa data tolkas. Surveyundersökningar ger i bästa fall information om attityder, inte om hur människor faktiskt beter sig. Dessutom dras både WVS, EVS och SOM med ökande problem med bortfall, även om de har ambitionen att vara representativa.

Men detta är de data vi har över tiden, och tydliga tecken på fallande tillit i Sverige kan bara ses med mycket god vilja. Om det visar sig att SOM och EVS också registrerar en viss nedgång de senaste åren, kan det såklart diskuteras vad den beror på och om den kommer att bestå.